Kirjallisuutta

Arolaakso-Ahola, Sari; Hirvonen, Janne & Könni, Pirjo (toim. 2014) Etäpeliä ikääntyville. EPI -esiselvityshanke. Lapin AMK:n julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 24/2014. Etäpeliä ikääntyville - EPI -esiselvityshankkeessa selvitettiin, miten ikäihmisille suunnatuilla pelinomaisilla liikuntapalveluilla pystytään ylläpitämään ja edistämään ikäihmisten toimintakykyä sekä lisäämään sosiaalista aktiivisuutta.

Tietokone iloksi ja avuksi on usean julkisyhteisön yhdessä tuottama erinomainen perusopas tietokoneen käyttöön.

Forsberg, Kristina; Intosalmi, Hennariikka; Nordlund, Marika ja Suhonen, Sirpa (2014): Ikäteknologiasanasto. KÄKÄTE-raportteja 3/2014. Teknologiasanat löytyvät myös TEPA-termipankista sekä Ympäristöministeriön aineistopankista.

Käyttäjälle kätevä teknologia -projektissa tuotettu, Kristina Forsbergin kirjoittama Tietokonepiste toimivaksi - opas palvelutaloille ja yhteisöille esittelee yhteiseen käyttöön tarkoitettujen, ikäihmisille suunnattujen tietokonepisteiden hyviä käytäntöjä ja antaa vinkkejä siitä, mitä asioita kannattaa ottaa huomioon omaa pistettä perustaessa tai ylläpitäessä. (KÄKÄTE-oppaita 6/2013. Vanhustyön keskusliitto ja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto). Kirjassa on hyvä luettelo kirjoista, verkkosivuista ja linkeistä sivut 32-33.

Helenius, Henry (2015): Palveluiden ja laitteiden kohtaaminen ikäihmisten tietokoneiden viihdekäytössä. Opinnäytetyö Lahden ammattikorkeakoulun liiketalouden alalla tietojenkäsittelyn koulutusohjelmassa.

Ilmonen Petri & Rahkonen, Pekka (2020): Videoi ja kirjoita iPadillä - ohjeita selkokielellä. Oppimateriaalikeskus Opike. Kierresidottu kirja.

Jokiranta, Tuula (2014): Tieto- ja viestintätekniikan taitoja ikäihmisille projekti 2012 - 2014. Joen Severin projektin tulokset

Juuri, Nina (2014): ”Kun siihen tottuu, niin se on helpottava tekijä.”Ikäihminen verkkopankin käyttäjänä. Pro gradu-tutkielma Tampereen yliopiston Informaatiotieteiden yksikössä (Vuorovaikutteinen teknologia).

Laaksonen, Hannele (toim. 2014): Aktivointi-tv® -palvelulla sisältöä ikäihmisten elämään. Vaasan ammattikorkeakoulun julkaisu C19.Ikäihmiset ja pelit -kansi

Liukkonen, Tapani; Rajala, Julius & Mäkilä, Tuomas (2016): Ikäihmiset & Pelit. Turun yliopiston ja Turun ammattikorkeakoulun yhteinen Tekes-rahoitteinen Gamified solutions in Healthcare -tutkimushanke (2014-2016). Opas kertoo, kuinka järjestetään pelikerhotoimintaan ikäihmisille sekä mitä potentiaalisia hyötyjä siitä seuraa. Oppaassa painotetaan fyysistä ja henkistä kuntoa sekä hauskuutta ja sosiaalisuutta. Lyhyet kuvaukset markkinoilla olevista yleisimmistä pelaamiseen soveltuvista laitteista sekä pelisuosituksia.

Myllymäki, Helena (2017): Palvelutalo keinupuistokeskuksen asukkaan ja hänen omaisensa kokemuksia etäläsnäolosta. Opinnäytetyö Satakunnan ammattikorkeakoulun geronomin koulutusohjelmassa.

Netikäs-sarja (Ida-Maria Pankka, Timo Suvanto, Jouni Ahonen), Eläkeliitto & co:

Ruhberg, Mika (2014): Ikäihmisten haasteet ja ongelmat tietokoneiden käytössä. Opinnäytetyö Lahden ammattikorkeakoulun liiketalouden alalla tietojenkäsittelyn koulutusohjelmassa.

Röyskö, Heidi (2016): Kohden vuotta 2020 -näkökulmia digitalisaation vaikutuksista ikääntyvien arkeen. Julkaisussa on neljä teemaa: tietoturva, elämää helpottava teknologia, digitaaliset terveyspalvelut ja osallisuus. Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry    

Sannikka, Ulla (2013): Seniorin tietokoneopas, Windows 8. Talentum. Isotekstinen, selkeä, hyvin kuvitettu kirja, 400 sivua.

Sannikka, Ulla (2015): Seniorin tietokoneopas, Windows 10. Talentum. Isotekstinen, selkeä, hyvin kuvitettu kirja, yli 400 sivua.

Sivonen, Outi & co (2019): Opas etäkulttuuripalveluiden kehittämiseen. Tänään kotona -hankkeen aikana koottuja oppeja. Tänään kotona -hanke, Helsingin kaupunki.

Tarkka, Ari-Matti (2017): Digitalisaatio ja virikkeet ikääntyvien asumisen tukena. Opinnäytetyö Seinäjoen ammattikorkeakoulun automaatiotekniikan tutkinto-ohjelmassa. Työn tarkoituksena oli selvittää, miten digitalisaation avulla voidaan edistää ikääntyvien turvallista ja virikkeellistä asumista. Työn lopussa käsitellään uusia virikkeitä, joissa on hyödynnetty digitalisaatiota ja pohditaan tulevaisuuden näkymää. Loppupäätelmänä on, että ikääntyvien virikkeitä tullaan jatkossa todennäköisesti hakemaan virtuaalimaailmasta.

Tujula, Ulla (2018): Ikäihmisten virkistystoimintaa kuvapuhelimella: Kokemuksia ja kehitysideoita. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö Hämeen ammattikorkeakoulussa: Kulttuuri- ja taidetoiminta hyvinvoinnin edistäjänä.

von Koch, Paula (2016): Tietokoneet käyttöön - Muistisairaiden kognitiivinen kuntoutus päivätoimintayksikkö Meripihkassa. Opinnäytetyö Diakonia-ammattikorkeakoulun sosionomi (AMK) –diakoni-tutkintoon.

Ylinen, Anna (2012): Mobiilipeli ikääntyvien aktivoimisen ja kuntoutumisen apuvälineenä. Opinnäytetyö Satakunnan ammattikorkeakoulun hoitotyön koulutusohjelmassa.